Date of Publication

2020

Document Type

Master's Thesis

Degree Name

Master of Arts in Philippine Studies

Subject Categories

Other Languages, Societies, and Cultures

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Honor/Award

Outstanding Master's Thesis

Thesis Advisor

Raquel E. Sison-Buban

Defense Panel Chair

Rowell D. Madula

Defense Panel Member

Rhoderick V. Nuncio
David Michael M. San Juan

Abstract/Summary

Ang papel na ito ay isang Kritikal na Diskursong Analisis sa AlterMidya – People’s Alternative Media Network (AlterMidya), ang pambansa at nag-iisang samahan ng mga alternatibong midya sa Pilipinas. Pangunahing layunin ng pananaliksik na mailarawan kung paano ginagawang alternatibo ng AlterMidya ang pamamahayag sa Pilipinas at makapag-ambag sa napakalimitadong korpus ng mga pag-aaral hinggil sa mga alternatibong midya sa bansa. Gamit ang mga kategoryang konseptuwal ni van Dijk at ang modelong may tatluhang-dimensiyon ni Fairclough, antas-antas na sinuri sa pag-aaral ang kalikasan ng pambansang network mula sa paghimay sa mga balitang inilalathala nito (text), patungo sa proseso ng produksiyon at interpretasyon ng teksto (discourse practice), at hanggang sa mas malalawak na mga situwasyon at kontekstong kultural, politikal, historikal, at sosyal na umiiral sa lipunang Pilipino (socio-cultural practice). Lumabas na ginagawang alternatibo ng AlterMidya ang pamamahayag sa bansa sa pamamagitan ng pagtaliwas sa sistema, kalakaran, nilalaman, at gahum na umiiral sa mga dominanteng midya at pagbuo ng sariling estruktura, kultura, at tradisyon. Inilalarawan ng pambansang network ang lipunan sa pananaw ng mga marhinalisadong pangkat, komunidad, o sektor na karaniwang underrepresented, misrepresented, o unrepresented sa mga naghaharing midya. Gayon din, hindi lamang basta nakakulong ang samahan sa paglalahad ng mga kontra-naratibo sa mga nangingibabaw na kuwento, bagkus gumagampan ito ng isang malaking tungkulin sa progreso ng komunidad, pagbabago ng lipunan, at pagbuo ng bansa.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Physical Description

[xv], 457 leaves

Keywords

Alternative mass media--Philippines; Journalism

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

10-14-2021

Share

COinS