College

School of Economics

Department/Unit

Economics

Document Type

Working Paper

Publication Date

7-2019

Abstract

Ang pagpapahalaga sa yamang-kaalaman ay nakaugat sa pagpasok ng ekonomiya ng kaalaman na ipinakikita sa mga pwersa ng Industriya 4.0 o Ikaapat na Rebolusyong Industriyal. Pananaliksik at inobasyon ang lumilikha ng yamang-kaalaman. Dahil ang pananaliksik ay maituturing na isang pampublikong produkto, may papel ba ang mga pribadong pamantasan sa paglikha ng yamang-kaalaman? Tinatasa sa sanaysay ang ambag ng mga pribadong pamantasan sa Pilipinas sa paglikha ng yamang-kaalaman sa pamamagitan ng kanilang publikasyon sa mga Scopus journal relatibo sa publikasyon ng mga pampublikong pamantasan. Lumalabas na napakalawak ng ambag ng mga pribadong pamantasan kahit na walang tinatanggap na tulong mula sa pamahalaan. Samantala, napakaraming mga pampublikong pamantasan na walang publikasyon sa maraming taon sa mga Scopus journal kahit na tumatanggap ng malaking pondo sa pamahalaan. Sa harap ng makabuluhang kontribusyon ng mga pribadong pamantasan sa paglikha ng yamang-kaalaman na nakapagpasusulong sa bansa tungo sa Industriya 4.0, angkop lamang na mabigyan ang mga ito ng sapat na tulong ng pamahalaan sa pagbuo ng isang napakahalagang pampublikong produkto

html

Disciplines

Business Law, Public Responsibility, and Ethics | Education Policy | Higher Education | Social Work

Keywords

Private University; Contribution; Knowledge Sharing; Knowledge Resource

Upload File

wf_yes

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.