DLSU Arts Congress

 

Follow

DLSU Arts Congress

Browse the contents of DLSU Arts Congress:

2024: 17th DLSU Arts Congress
Tekno-Sining: The Work of Art in the Age of Digital Reproduction / Tekno-Sining: Ang Likhang Sining sa Panahon ng Reproduksyong Digital
2023: 16th DLSU Arts Congress
Engagement: Art, Memory, History / Ugnayan: Sining, Gunita, Kasaysayan