Date of Publication

5-2020

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

Subject Categories

Christian Denominations and Sects | Other Languages, Societies, and Cultures

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino

Thesis Adviser

Raquel E. Sison-Buban

Defense Panel Chair

Rhoderick V. Nuncio

Defense Panel Member

Feorillo Petronillo A. Demeterio
Jimmuel C. Naval
Rowell D. Madula
Lars Raymund C. Ubaldo

Abstract/Summary

Makapangyarihan ang relihiyon sa isang lipunan dahil nagdudulot ito ng malaking epekto sa kultura. Sa pag-aaral ng relihiyon, isa sa mga umuusbong na penomenon sa kasalukuyan ay ang inkulturasyon. Sa usapin ng inkulturasyon, isa si Ed Lapiz sa mga tagapagtaguyod nito sa bansa. Itinatag niya ang Day By Day Christian Ministries na naglalayong ibalik at gamiting muli ang mayamang kultura ng Pilipinas sa liturhiya ng simbahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito ang kanyang ministeryo na tinawag niyang cultural redemption.

Ayon kay Lapiz (2010:46), a typical Evangelical Christian worship service, with rigid structure, formality and stiffness, is culturally very un-Filipino. Isang malaking kahinaan ng mga relihiyosong pangkat ang ebanghelisasyon, at kahit ang pagbubuhay sa Pilipinas ay maiuugat sa malaking impluwensiya ng mga kanluranin. Nakaangkla rin sa mga kanluraning bansa ang mga paniniwala, paradigma, kaugalian, at mga polisiya.

Sa pag-aaral na ito, sinuri kung papaanong ibinabalik sa pagsambang likas ang mga gawing nabalutan ng kanluraning paniniwala. Sinipat din kung paano inilapat ang kultura ng Pilipinas sa pagpapahayag ng pananampalataya. Gamit ang mga teorya at batayang pag-aaral ng mga iskolar na sina: Propero Covar sa kanyang kaalamang bayang dalumat ng pagkataong Pilipino na naglalaman ng konseptong tungkol sa loob, labas, at lalim; ang Filipino Philosophy ni Leonardo Mercado na tumatalakay sa talaban ng relihiyon at kultura; at ang teorya ni James Carey tungkol sa mga ritwal, sinuri kung paano pinalalalim ng ritwal ng pagpapahiyang ng Day By Day Christian Ministries ang pananampalataya ng mga tao.

Ginamitan ng deskriptibo - kwalitatibong historikal na case study na metodo ang pag-aaral na ito. Ayon kay Creswell (465) [Case study] seeks to develop an in-depth understanding of the case by collecting multiple froms of data. Providing this in-depth understanding requires that only a few cases be studied, because for each case examined, the researcher has less time to devote to exploring the depths of any one case. Dagdag pa rito, ginamitan din ang pag-aaral na ito ng mga teknik na binubuo ng semi-structured key informant na panayam, komparatibong analisis, at lahok-masid (participant-observation) sa mga miyembro ng Day By Day Christian Ministries.

Sa pagbabad ng mananaliksik sa pag-aaral na ito, malinaw na naging kasangkapan ang ritwal ng pagpapahiyang bilang paglikás at paglikas sa tradisyunal na gawi ng pagiging Pilipinong Kristiyano - paglikás sa isang tradisyunal na relihiyon na nakakapagbigay kahulugan hindi lamang sa pag-iral kundi sa kaakohan ng isang Pilipinong Kristiyano, at paglikas sa mga dating gawi upang maging hiyang sa pagsamba na magsusulong ng isang batayan sa paglikha ng programa o polisiyang makapagpapasigla sa pananampalataya bawat taong bahagi ng lipunan.

Abstract Format

html

Note

Title in Approval sheet: Paglikas: Ang ritwal ng pagpapahiyang ng/sa day by day Christian ministries

Language

Filipino

Format

Electronic

Physical Description

220 leaves

Keywords

Clergy—Office; Religion and culture

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

4-8-2022

COinS