Added Title

DLSU-AKI Working Paper Series 2015-32

College

School of Economics

Department/Unit

Economics

Document Type

Working Paper

Publication Date

2015

Abstract

May saysay ang pagsusukat sa gastos ng edukasyon upang matantiya ang kinakailangang yaman ng mga pamilya at ng pamahalaan sa pagpopondo ng lalong mataas na edukasyon. Sinuri ang normatibong pagpopondo bilang pamantayan sa alokasyon ng pondo sa mga pampublikong pamantasan at kolehiyo. Nagbalik tanaw sa mga pag-aaral sa pagsusukat ng gastos sa edukasyon sa loob at labas ng bansa. Dahil sa hirap ng paglikom ng datos nagpanukala ng isang modelo ng pagsukat sa gastos ng edukasyon batay sa konsepto ng pangkaraniwang guro. Ayon sa mga tinantiyang sukat mula sa modelong binalangkas, ang gastos bawat yunit ay halos kapantay ng tuition na sinisingil ng mga pribadong pamantasan at kolehiyo. Samantala, sa mga pampublikong institusyon, ang binabayarang tuition ng mga estudyante ay maliit na proporsyon lamang ng gastos na pinopondohan ng pamahalaan. May pagkakataon na mas mahal ang pampublikong pamantasan kaysa pribadong institusyon. Dahil dito dapat pag-isipan ng pamahalaan ang mga alternatibo sa tuwirang pagpapatakbo ng mga pampublikong pamantasan at kolehiyo sa harap ng pagiging episyente ng mga pribadong pamantasan at kolehiyo.

html

Disciplines

Higher Education

Keywords

College; university; Tuition Fees

Upload File

wf_yes

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.