Title

Ang kapaligiran at mga korporasyon: Mula sa isang rasyonalismong pananaw

Added Title

Corporation and environment: From a rationalist perspective

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Philosophy

Document Type

Article

Source Title

Malay

Volume

23

Issue

1

Publication Date

2010

Abstract

Dahil sa malaking epekto ng mga desisyon at gawa ng mga korporasyon sa ating kapaligiran, nararapat lamang na isaalang-alang ang kanilang papel sa pagsusuri at paglutas ng krisis sa kapaligiran. Kaugnay nito, pinatutunayan sa papel na ito na ang mga korporasyon ay may tungkuling etikal na pangalagaan ang kapaligiran, na hiwalay at mas mataas sa kanilang mga tungkuling pangnegosyo at pampamahalaan na karaniwang gumagabay sa kanilang pagtrato sa kapaligiran. Ang nasabing tungkuling etikal ay bunga ng katayuang etikal ng mga korporasyon bilang mga rasyonal na entidad (bagamat may artipisyal na kalikasan lamang bilang mga personang gawa lamang ng mga batas pampamahalaan) at, bunga na rin ng katayuang etikal na ito, ng kanilang obligasyon na igalang ang mga karapatan ng mga tao, kung saan kabilang ang karapatang mabuhay sa isang kapaligirang malinis at angkop sa malusog na pamumuhay.

_____

Due to the significant effects of the decisions and actions of corporations on our natural environment, it is but appropriate to consider their role in the analysis and solution of the environmental crisis. In this regard, this paper argues that corporations have the moral duty to protect our natural environment, which is separate and higher from their economic and legal duties that normally guide their actions towards the environment. This moral duty is shown as a consequence of the moral status of corporations as rational entities (despite their artificial nature as legal persons created by law), and as a result of this moral status, of their duty to respect the rights of humans which include the right to live in an environment that is clean and suitable for healthy living.

html

Disciplines

Business Administration, Management, and Operations

Keywords

Social responsibility of business; Sustainable development; Business enterprises—Moral and ethical aspects; Environmental protection

Upload File

wf_no

This document is currently not available here.

COinS