Breast kanser, seksuwalidad, at pagbalikwas / Breast cancer, sexuality, and dissent

Added Title

Breast cancer, sexuality, and dissent

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Philosophy

Document Type

Article

Source Title

Malay

Volume

27

Issue

2

First Page

118

Last Page

132

Publication Date

2015

Abstract

Iniaalok ng pag-aaral na ito ang isang panunuring Foucauldian sa pangkasariang karanasan ng babaeng may breast cancer (BRCA). Inihahain din ng mga may-akda ang mga sumusunod na tanong: Paano naaapi ang babaeng may BRCA? Paano hinahamon ng kanyang karanasan ang konsepto ng seksuwalidad? Maaari bang ituring ang kanyang karanasan bilang anyo ng pagbalikwas? Tutugunan ng mga may-akda ang naturang mga tanong gamit ang kapangyarihan-diskurso-seksuwalidad ni Foucault habang ipinapalagay na: (1) matagumpay na naipapakita ng talaangkanan ng seksuwalidad ni Foucault kung paanong ang seksuwalidad, bilang isang diskursibong kontrak, ay ginagamit bilang isang teknik ng pangongontrol, at (2) nabibigyan tayo ni Foucault ng isang paraan ng pag-unawa sa kung papaano tumutugon ang indibidwal sa iba’t ibang sistema ng kontrol, maging ng isang balangkas na makapagpapaliwanag sa maraming relasyong pangkapangyarihan na siyang tumutukoy sa moda ng pag-iral ng indibidwal. Nahahati ang papel na ito sa tatlong pangunahing bahagi: (1) Ang Panunuring Feminista ng Sabjek na Foucauldian, (2) Ang Pangkasariang Karanasan ng Babaeng may BRCA, at (3) Pagbalikwas bilang Diskurso-Konstrak at Binuong Tugon.

This paper offers a Foucaldian analysis of the gendered experience of women with Breast Cancer (BRCA). The authors pose the following questions: How are women with breast cancer oppressed? How does this experience challenge the concept of sexuality? Is this experience a form of dissent? The authors approach this inquiry using Foucault’s power-discourse-sexuality on the assumption that: (1) Foucault’s genealogy of sexuality successfully exploits how sexuality as a discursive construct is used as a technique of control and (2) Foucault provides us a way of understanding how an individual responds to various systems of control, as well as a framework that explains the many power relations that determine an individual’s mode of existence. This paper is divided into three main sections: (1) Feminist Critique of the Foucauldian Subject, (2) The Gendered Experience of Women with Breast Cancer, and (3) Dissent as Discourse-Construct and Constitutive Response

html

Keywords

Breast—Cancer—Patients—Social conditions; Feminism

Upload File

wf_no

Share

COinS