Title

Uswag Kalinangan Tungo sa Pagbuo ng Mungkahing Programa para sa mga Mulusiyano sa Pamantasang Notre Dame

Date of Publication

10-1-2021

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Thesis Advisor

Raquel E. Sison-Buban

Defense Panel Chair

Rhoderick V. Nuncio

Defense Panel Member

Ernesto V. Carandang II

Rowell D. Madula

John Iremil E. Teodoro

Jimmuel C. Naval

Abstract/Summary

ABSTRAK

Isang multikultural na lipunan ang Pilipinas na binubuo ng iba’t ibang pangkat - Muslim o Bangsamoro, Kristiyano at Katutubo o Lumad. Ang bawat isa ay yaman ng bansa. Ang bawat isa ay dangal o dungog ng kaniyang sariling kultura at lipunan. Ang kaniyang kultura o kalinangan na bahagi ng kaniyang karapatang pantao ay dapat unawain, isulong, magwagi, iabi-abi, at igalang. Sa pag-aaral na ito, ginamit ng mananaliksik ang sariling modelong USWAG na salitang Bisaya at binubuo ng mga salitang Unawa, Sulong, Wagi, Abi-abi, at Galang bilang dalumat sa mga batayang teorya ng pag-aaral na multikulturalismo, multikultural na edukasyon, at cultural competence na tinawag niyang uswag kalinangan. Dinalumat ng pag-aaral na ito ang pag-uswag ng kalinangang Mulusiyano, likhang salita ng mananaliksik na tumutukoy sa hinahabing identidad ng mga nagkakaisang Muslim, Lumad, at Kristiyano sa Pamantasang Notre Dame ng Marbel sa Lungsod Koronadal, South Cotabato.

Ang papel ay binubuo ng walong kabanata. Para sa unang kabanata, binubuo ng introduksiyon, layunin ng pag-aaral, paglalahad ng suliranin, kahalagahan ng pag-aaral, daloy/estruktura ng pananaliksik, at depinisyon ng mahahalagang termino sa pag-aaral. Para sa ikalawang kabanata, binubuo ito ng mga kaugnay na pag-aaral hinggil sa kalinangan, mga wika sa Pilipinas, multikultural na edukasyon, multikulturalismo, uswag kalinangan, kalinangang Mulusiyano, at NDMU bilang institusyong nagpapahalaga sa kultura.Tinalakay naman sa ikatlong kabanata ang disenyo ng pananaliksik, teksto ng pananaliksik, saklaw, pook ng pananaliksik, paraan ng pangangalap ng datos, batayang konseptuwal, batayang teoretikal, kalendaryo ng pananaliksik, instrumento (talatanungan at gabay na mga tanong para sa pakikipanayam), at detalye ng metodong ginamit sa pagkuha at pagsusuri ng datos. Naging bahagi ng ikaapat na kabanata ang pagkilala sa mga Mulusiyano ng Notre Dame of Marbel University. Inalam din ang kani-kanilang katangian. Sa ikalimang kabanata, ipinakilala ang mga programang pangkultura ng NDMU na lumilinang sa uswag kalinangan ng mga Mulusiyano sa unibersidad. Sa ikaanim na kabanata, dito naman inilahad ang gamit ng modelong USWAG sa pagsusuri at pagbuo ng programang pangkultura ng NDMU. Inilahad kung paano natutukoy at nalilinang ang mga uswag kalinangan ng mga mag-aaral na Mulusiyano sa NDMU. Ipinakilala rin sa bahaging ito ang mungkahing programa para sa mga Mulusiyano sa NDMU. Sa ikapitong kabanata naman ang paglalahad ng kongklusyon at rekomendasyon. Nasa huling kabanata naman ang dalumat ng mananaliksik bilang Lumad at kasapi ng Pamantasang Notre Dame.

Mga Susing Salita: USWAG, Kalinangan, Mulusiyano, Programang

Pangkultura, Pamantasang Notre Dame

Abstract Format

html

Language

Filipino

Keywords

USWAG; Kalinangan; Mulusiyano; Programang Pangkultura; Pamantasang Notre Dame

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

10-1-2021

This document is currently not available here.

Share

COinS