Date of Publication

4-19-2023

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

Subject Categories

Family, Life Course, and Society | Other Languages, Societies, and Cultures

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Thesis Advisor

Feorillo Petronilo A. Demeterio, III

Defense Panel Chair

David Michael M. San Juan

Defense Panel Member

Dexter B. Cayanes
Rodrigo D. Abenes
Lars Ubaldo
Analiza D. Resurreccion

Abstract/Summary

Sa pag-aaral, pangunahing nilayon na mabatid ang paraan ng pagpapamana at mga pagbabagong naganap sa pagsasalin ng mga kapital ni Bourdieu, ang pang-ekonomiko, kultural, panlipunan, at simbolikal mula sa unang henerasyon hanggang sa ikatlong henerasyon ng mga pamilyang kamarero mula sa lungsod ng San Pablo, Laguna. Mula sa konsepto ng panlipunang reproduksyon ng sosyolohistang Pranses na si Pierre Bourdieu, nailantad ang mga danas at hamon ng isang kamarero kung saan hindi naisantabi ang kagalingan ng pagsasalin ng mga magulang at iba pang kasangkot sa gawaing kamarero upang masigurong mapagtagumpayan ng susunod na henerasyon na yakapin ang taglay nilang mga kapital.

Ginamit ng mananaliksik ang metodong Case Study na ibinatay sa Key Informant Interview (KII) at Archival na Pananalisik ang pangunahing ginamit sa pangangalap ng datos. Malaki ang paniwala ng mananaliksik na sa paggamit ng metodong ito matutukoy ang mga mahahalagang datos na pangunahing tutugon sa tiyak na suliranin na naitala sa pananaliksik. Dagdag pa rito, angkop ito upang makamit ang mga kabatirang naka-angkla sa mga kwentong buhay ng mga itinampok na tatlong pamilyang kamarero sa lungsod ng San Pablo, Laguna. Sa paglahad ng karanasan, lubos na naunawaan ang tradisyon, pagpapamana at ang paraan kung paano sila binago ng mga kapital sa mahabang panahon ng kanilang pagiging isang kamarero.

Natuklasan sa masusing pag-aaral ng mananaliksik na malaki ang gampanin ng ninuno o matandang kamarero sa pamilya sa pagsasalin ng mga kapital na pang-ekonomiko, kultural, panlipunan, at simboliko mula sa unang henerasyon patungo sa ikalawang henerasyon hanggang sa maisalin sa kasalukuyan, ang ikatlong henerasyon. Litaw na litaw ang aktibiong pakikisangkot ng naunang kamarero sa proseso ng mga teknik sa mga gawain at pagsasalin sa susunod na henerasyon upang matiyak na mahusay na maihatid ang kaalaman at kabatiran sa pagsasanto. Hindi rin maisasantabi ang mahalagang gampanin ng mga matatandang kamarero lalo na ang upang mas lalong mapatingkad ang kasanayan ng ikalawa hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Kumbinsido ang mananaliksik na sa matinding pagsisikap ng mga unang kamarero ng pamilya na yakapin ng susunod na henerasyon, natutupad ang kanilang pangarap na patuloy na maitaguyod ang kanilang nasimulang panata ng pamilya na maging bahagi ng taunang prusisyon ng lungsod at maging isa sa tagapagsulong ng malalim na pananampalataya ng mga deboto ng mula sa lungsod at maging mula sa mga karatig na bayan na aktibong nakikilahok sa pagdiriwang.

Kaya naman matapos mabuo ang pag-aaral, iminumungkahi ng mananaliksik na makapagsagawa pa ng pag-aaral kung saan magbibigay tuon naman sa panrelihiyong kapital. Naniniwala ang mananaliksik na ang pagsipat sa karagdagang kapital na ito ang magpapatibay sa kaalaman at kabatiran ng mga iskolar, mananaliksik, at mga mag-aaral na nagnanais na taluntunin ang buhay kamarero ng lungsod ng San Pablo at ng iba pang lungsod sa Pilipinas.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Physical Description

316 leaves

Keywords

Heredity--Philippines--Laguna; Intergenerational relations--Case studies

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

5-8-2023

Share

COinS