Date of Publication

6-1-2021

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

Subject Categories

Bilingual, Multilingual, and Multicultural Education | East Asian Languages and Societies

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Thesis Advisor

Feorillo Petronillo A. Demeterio, III

Defense Panel Chair

Raquel E. Sison-Buban

Defense Panel Member

Shirley A. Dita
David Michael M. San Juan
Teresita F. Fortunato
Melania L. Flores

Abstract/Summary

Ang papel na ito ay isang deskriptibong pag- aaral na naglalayong matalunton ang direksiyon ng Kagawaran ng Edukasyon sa ginagawang implementasyon ng polisiya ng Mother Tongue Based Multilingual Education. Nilalayon ng papel na ito ang mga sumusunod; 1) malaman ang mga hamong hinarap, paano sinolusyunan at naging mabisang gawi ang mga suliranin sa anim na taong programa ng MTB-MLE sa bansa na nailatag noong Unang Pambansang Kumperensiya ng MTB- MLE; 2) matukoy kung matutugunan ng Deped Order 21 s. 2019 ang mga suliranin at hamong nailatag sa unang pambansang kumperensiya ng MTB-MLE; 3. malaman ang mga posibleng patutunguhan ng programang MTB-MLE sa Pilipinas habang makapagmungkahi ng sariling modelo ng polisiyang pangwika ng MTB-MLE.

Gamit ang etnograpiya at textual na pagsusuri bilang metodo isinagawa ng mananaliksik ang makabagong istilo ng etnograpiya sa pagkuha ng impormasyon. Pinangunahan ng mananaliksik bilang focal person ang Unang Pambansang Kumperensiya ng MTB-MLE na naging pangunahing hanguan ng datos ng pag-aaral. Malalaman sa pag-aaral kung ano ang karaniwang Isyu, Pagsubok, Solusyon at Mabisang Gawi na naranasan ng mga kalahok.

Samantala, sinuri at inanalisa ng mananaliksik ang Annex 4 ng Atas Pangkagawaran Blg 21 serye ng 2019 gamit ang lente ng policy making process ng Kagawaran. Mahalagang malaman na ang mga polisiya ang nagtatakda ng pagiging istandardisado ng sistemang umiiral kaya't titingnan kung natugunan ng polisiyang ito ang mga danas ng nag-iimplementa ng polisiya.

Gamit ang mga internasyunal at lokal na lente, bibigyang hugis ng pag-aaral na ito ang ugat ng mga danas ng mga taga-implementa ng polisiya sa huli'y magmumungkahi ang mananaliksik ng Modelo ng Polisiyang Pangwika na maaaring maging gabay sa Kagawaran para sa pagpapaunlad ng implementasyon ng MTB-MLE.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Keywords

Native language and education; Multilingual education

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

8-19-2022

Share

COinS