Date of Publication

9-2020

Document Type

Master's Thesis

Degree Name

Master sa Sining sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

Subject Categories

Other Languages, Societies, and Cultures

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Thesis Adviser

Rhoderick V. Nuncio

Defense Panel Chair

Raquel Sison-Buban

Defense Panel Member

Rowell D. Madula
Dexter B. Cayanes

Abstract/Summary

Ang bayan ng Rosario sa Cavite katulad rin ng ibang bayan sa bansa ay mayroon ring ipinagmamalaking mga produkto. Isa ang Tinapang Salinas sa pangunahing produkto na mula sa mga taga-Rosario at mayroong nabubuhay na industriya sa kasalukuyan. Ang mga produktong ito tulad ng Tinapang Salinas ay maaring ituring na pamanang kultural ng bayan ng Rosario sa kontempoararyong panahon. Samantalang ang mga taong nasa likod ng mayaman na produksyon nito ay maaring tingnan bilang tagapag-ingat ng nasabing pamanang kultural at may mahalagang papel pagdalumat ng bayan ng Rosario. Upang higit na maunawaan ang Tinapang Salinas bilang pamanang kultural, minainam na dalumatin ang produksyon at paggawa ng tinapa upang matuklasan ang mga terminolohiya na sumasakop sa domeyn na ito ng tapahan na siyang magbibigay-diin naman sa Tinapang Salinas sa papel nito sa pagkakabuo ng varayti ng wika ng grupo ng magtitinapa sa nasabing domeyn. Ginalugad ang kontribusyon ng Tinapang Salinas at ng industriya nito bilang kinatawan sa pagpapanatiling buhay sa wika, kultura at kaunlaran ng Bayan ng Rosario, Cavite bilang pangunahing layunin ng pananaliksik na ito. Naging pangunahing tunguhin ng pananaliksik na ito ang pagtalima sa mga sumusunod na puntos: a.) ang pagsisinop at pagkakabuo ng mga leksikal na aytem ng pagtitinapa ayon sa konteksto ng sosyolek, b.) ang Kasaysayan at ang Kultura ng Pagtitinapa ng Bayan ng Rosario, Cavite, at c.) ang mga salik na nakaaapekto sa wika at industriya ng Domeyn ng Tapahan. Gamit ang leksikolohiya nina Hartmann (2001) at Jackson (2002), nakakalap ng pitumpu’t siyam na salita sa domeyn ng tapahan sa Barangay Ligtong, Rosario, Cavite. Ang mga salitang ito ay nagpapatunay na buhay ay wika , partikular ang sosyolek ng magtitinapa sa industriya ng tinapa. Sa huli, nakita sa pag-aaral na maraming banta at salik na maaaring magdulot ng pagkalusaw ng industriya at wika sa domeyn ng tapahan. Samakatuwid, ang pag-aaral na ito ay nagnanais na makapagbigay ng mga rekomendasyon sa patuloy na pagpapaunlad at pagpapanatiling buhay ng industriya tinapa at lalo’t higit ng wika ng magtitinapa na na siyang sasalamin sa buhay at kaakuhan ng mga taga-Rosario, Cavite.

Mga Susing Salita: Domeyn, Globalisayon, Leksikograpiya, Magtitinapa, Sosyolek,

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Physical Description

vii, 211 leaves

Keywords

Smoked fish--Philippines--Cavite City; Globalization; Lexicography; Culture--Philippines--Cavite City

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

4-6-2022

Share

COinS