Title

Pinakamahaba ang gabi sa panitikan: Mga tula at poetika ng pangangapuhap

Author

Allan C. Popa

Date of Publication

2017

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doctor of Philosophy in Literature

Subject Categories

English Language and Literature

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Literature, Department of

Thesis Adviser

David Jonathan Y. Bayot

Defense Panel Chair

Genevieve L. Asenjo

Defense Panel Member

Dinah T. Roma
Galileo Zafra
Ramon Guillermo
Romulo Baquiran, Jr.

Abstract/Summary

Minamapa ng disertasyon ang kamalayan sa pagtula ng isang makata na aktibong nagsulat at naglathala ng mga aklat ng tula sa nakalipas na dalawampung taon. Tinatalunton nito ang mga pagbabago sa poetika ng nalimbag niyang walong koleksiyon sa wikang Filipino na dulot ng nagbabagong kamalayan niya sa ugnayan ng pagbabasa, pagsusulat at pagtuturo ng tula. Sa pamamagitan ng piling mga tula mula sa bawat aklat, pagsasalaysay ng mga autobiograpikal na detalye, pakikipagdiskurso sa ilang susing teksto na nagmarka sa kanyang panulat, at pagdadalumat sa bisa ng tula sa kontemporanyong panahon, nailalahad ang mga puwersang nagtutulak sa kanya upang pagtagpuin ang usapin ng estetika at etika sa pagsulat ng bago niyang kalipunan ng mga tula, ang Pinakamahaba ang Gabi sa Panitikan. Ito ang tinatawag niyang poetika ng pangangapuhap.
Bahagi ng edukasyon ng isang makata sa potensya ng kanyang sining ang pagtuklas, hindi lamang ng mga mabisang paraan ng pagpapahayag na kumakatawan o tumutugon sa kalagayan, kamalayan, suliranin at pangangailangan ng kanyang panahon kundi ang pagtatangkang maunawaan din ang panlipunang dimensyon ng kanyang pagtula. Sa pagbabanyuhay ng kanyang panulat, hindi maiiwasang harapin niya ang hamon na palawakin ang ideya niya ng anyo upang sumaklaw din sa mga anyo ng pakikipag-ugnayan ng makata sa kanyang kapwa at komunidad. Humihingi ito ng kaakibat na rebisyon sa proseso niya ng paglikha at paraan ng pagpapalaganap ng mga likha. Pinagsisikapan ng disertasyon na mailarawan ang proseso at bisa ng pakikipagugnayang ito.
Upang maisakongkreto ang mga kaisipang nailahad, dumadako ang pagaaral sa pagsusuri ng likha ng mga kontemporanyong makata na pawang nagtatanghal sa pahina bilang pambublikong espasyo kung saan naisasaakto at naipamamalay din ang masalimuot na ugnayan ng sarili at iba, ng tula at mundo. Ang kanilang eksperimentasyon sa pagtula, gawaing kultural at anyo ng pagpapalaganap ng akda tungo sa kanilang komunidad ng mambabasa ay nagagabayan din ng kamalayang ito.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Accession Number

CDTG007068

Shelf Location

Archives, The Learning Commons, 12F Henry Sy Sr. Hall

Physical Description

1 computer disc; 4 3/4 in.

Keywords

Poetry--Philippines; Philippine poetry; Poets, Filipino

This document is currently not available here.

Share

COinS