Date of Publication

5-2020

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

Subject Categories

Other Languages, Societies, and Cultures

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Thesis Adviser

Raquel E. Sison-Buban

Defense Panel Chair

Rhoderick V. Nuncio

Defense Panel Member

Roberto E. Javier
David Michael M. San Juan
Rodrigo D. Abenes
Rowell D. Madula

Abstract/Summary

Ang mataas na pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pakikipagkapwa ay ugat din ng pagnanatili ng mga gawaing may kaugnayan sa pangungutang at pagpapautang sa lipunan. Sa kasalukuyang pag-aaral, inilihad ang naging halaga ng pakikipagkapwa sa konteksto ng utang batay sa naging danas ng mga kalahok. Upang ilarawan ang mga antas ng ugnayan at maging ang kalooban, kaisipan, pananaw at kaugalian ng mga kalahok kaugnay ng usapin ng utang, sinimulan ang pag-aaral sa pagdalumat sa konsepto ng utang. Sa pagdalumat, inilahad ang intralingual at interlingual na salin ng salitang utang. Kinalap din ang lahat ng mga babasahin, mga pag-aaral, at iba pang akdang may kaugnayan sa pagpapalalim ng konseptong ito. Naging, mayaman din ang nakalap na datos ng mananaliksik batay sa kanyang pakikipanayam sa tatlumpong kalahok mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan na may malawak na danas sa gawain ng pangungutang o pagpapautang. Gamit ang konsepto ng loob ni Albert Alejo, sinuri ang naratibo ng mga kalahok upang ilarawan ang kalooban, kaisipan, pananaw at kaugalian kaugnay ng utang. Batay sa resulta, naipakita ang pagiging matatag sa paggamit ng konsepto ng utang sa lipunang Pilipino batay sa dalumat nito. Bunga ito ng malakas na kaisipan ng pagpapahalaga sa pakikipagkapwa maging sa gawain ng pangungutang. Kaugnay nito ang mga kaugaliang nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa kalooban ng kapwa gaya ng pagtulong sa mga nasa gipit na kalagayan, pagkakaroon ng hiya, pag-unawa at pagkapa sa kalagayan ng kapwa, mataas na antas ng pakikiramdan, at pagtanaw ng utang na loob. Ang pangungutang at pagpapautang ay pakikipagkapwa. Ang pagsasaalang-alang sa kalooban ng kapwa sa gawain ng utang ay pagpapakita ng pakikipagkapwa. Sa kabilang banda, walang pakikipagkapwa ang pagpapautang ng malalaking korporasyon sa mga mahihirap na mamamayan kung ang tanging layunin ng mga ito ay pagkakitaan ang mga mahihina na nangangailangan. Kaugnay nito, maaaring magbunga ito ng pagmamanimula, panlalamang, at panggigipit sa kapwa na wala ng pagpipiilan maliban sa pagungutang dala ng napakaraming hamon at pangangailangang pinansyal na dapat tugunan.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Physical Description

701 leaves

Keywords

Credit; Debt; Loans

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

4-5-2022

Share

COinS